Header image

Wethouder Kok; overname ‘De Pol’ zelfs niet voor één euro

AALTEN - Op dinsdagavond 3 december stond in het Ronde Tafel Gesprek (RTG) als agendapunt het voorstel tot het uiten van eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van het aanbod tot gebruikmaking van het recht van eerste koop op het gebouw van De Pol door de gemeente Aalten. De Stichting Gemeenschapshuis Aalten heeft het gebouw 'De Pol' en de bijbehorende grond aan de gemeente Aalten te koop aangeboden. Het college van B & W is van mening dat men niet op dit aanbod moet ingaan. Wel wil men voordat het college een definitief besluit neemt, horen hoe de raad erover denkt. Bij besluit van 15 februari 2011 heeft de gemeenteraad besloten om financieel mee te werken aan de renovatie en (gedeeltelijke) nieuwbouw van 'De Pol'. Hierbij is besloten tot het kwijtschelden van een gemeentelijke geldlening (€ 74.000,-) aan de Stichting Gemeenschapshuis Aalten en het toekennen van een éénmalige investeringssubsidie. Aan het kwijtschelden van deze gemeentelijke geldlening is toen de voorwaarde gekoppeld dat de stichting aan de gemeente een recht van koop verleent op het gebouw en de bijbehorende gronden. Bij besluit van 20 december 2011 heeft het college van B & W een standpunt ingenomen inzake de toekomst van gemeentelijke gebouwen welke niet bestemd zijn voor eigen gebruik. De Stichting is na het raadsbesluit van 15 februari 2011 geen gesubsidieerde instelling meer. De gemeente Aalten stelt nu dat 'De Pol' niet gebruikt wordt ten behoeve van de eigen gemeentelijke dienst. Het college gaat daarom niet in op het aanbod om het pand aan te kopen, ongeacht de koopsom. Als men het wel zou aankopen, dan schept dit precedenten ten opzichte van andere gemeenschapshuizen en Kulturhusen. Bovendien zal dit financiële consequenties hebben. Inspreker Gerrit Rutgers wil dat de gemeenschapsfunctie gehandhaafd blijft, vandaar het aanbod aan de gemeente Aalten. Rutgers ging in op de minder rooskleurige situatie. "De kok en de manager zullen ontslagen worden, hiervoor wachten we de procedure van het UWV af". Willie Oort (PvdA) vindt dat het gebouw wel erg snel aan de gemeente wordt aangeboden: "U was destijds redelijk enthousiast en overtuigd dat alles goed zou verlopen". Rutgers: "we kregen te maken met een economische crisis en deze heeft ons danig parten gespeeld. Achteraf hadden we dingen anders moeten doen. Het consumentenvertrouwen is afgelopen tijd bijzonder slecht en er zijn de afgelopen jaren meer dorpshuizen en Kulturhusen van de grond gekomen. Ik heb het idee dat we straks veel met vrijwilligers kunnen doen. Inzet is dat de kwaliteit die nu geleverd wordt, ook in de toekomst gehandhaafd blijft. Het bestuur wil dat de gemeenschapsfunctie behouden blijft. Dat kan door aankoop door de gemeente. het kan ook door verpachting of eventuele verkoop aan derden. Wethouder Ted Kok heeft namens het college geen interesse in de koop van 'De Pol'. Kok: "Alle accomodaties willen we afstoten waar we als gemeente Aalten géén belang mee hebben. Voor één euro heeft het college zelfs géén interesse. Wij dragen niet bij in exploitaties van gemeenschapshuizen. Ook past het niet in de uitgangspunten die we als gemeente hebben opgesteld". Erik Luiten (CDA) ziet nog wel mogelijkheden voor het gebouw en noemde de locatie uitermate geschikt voor het houden van de jaarlijkse kermis. Arnold Rots (ChristenUnie): "Stel dat 'De Pol' failliet gaat wat gebeurt er dan met het pand?". Wethouder Kok: "de gemeente Aalten is dan géén curator. Bij faillissement is het aan de curator aan wie hij het pand aanbiedt. Verder wil ik niet op de zaak vooruitlopen". De kwestie komt ter sprake in de eerstvolgende raadsvergadering. Tekst en foto's: Leo van der Linde.Ander nieuws