Header image

College neemt besluit over toekomstige positie IJsselkring

DOETINCHEM - De 43 fte vaste formatieplaatsen van lokale welzijnsorganisatie IJsselkring gaan over naar de nog op te richten BV, waarin onder meer de functie van buurtcoach wordt ondergebracht.

Het college heeft het besluit genomen omdat zij aan zowel de gemeenteraad als IJsselkring de toezegging heeft gedaan dit in december van dit jaar te doen.

Het college hecht groot belang aan het behoud van de kennis en professionaliteit die bij IJsselkring aanwezig is, zeker met het oog op het grote aantal nieuwe taken in het sociaal domein die vanuit het Rijk worden overgeheveld naar gemeenten. Bovendien vindt het college het belangrijk om naar IJsselkring duidelijkheid te geven over de voortgang van activiteiten en de rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers.

Het onderbrengen van de taken van IJsselkring is niet alleen een organisatorisch maar vooral ook een juridisch vraagstuk. Het besluit van het college betekent dat de vaste medewerkers van IJsselkring met hun huidige rechtspositie overgaan naar de BV.

Het college heeft vooralsnog besloten een BV (besloten vennootschap) op te richten voor de functie van buurtcoach zoals beschreven in de Doetinchemse Keuze. In deze BV worden ook de functies van buurthuismedewerker en de vrijwilligerscentrale opgenomen. De overgang naar de gemeente gebeurt uiterlijk per 1 januari 2015.Ander nieuws